logo elf
logo PK
Główna / Przepisy prawne

Przepisy Prawne

Dnia 25 stycznia 2010 r. zostało wydane Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej.

Pełny tekst Zarządzenia

 
Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 czerwca 2010 r.
nr 59/o/06/2010

w sprawie regulaminów przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim
 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 59/o/06/2010
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM NAGRÓD
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZA UTWORZENIE E-KURSU
 
§ 1
 
Nauczycielom akademickim mogą być przyznane nagrody za utworzenie e-kursów na platformie Moodle znajdującej się w domenie Politechniki Krakowskiej. Kursy te powinny być ściśle związane z daną formą zajęć w obrębie modułu lub przedmiotu i (w zależności od potrzeb) zawierać następujące typy e-kursów:
1) e-kurs do wykładu,
2) e-kurs do ćwiczeń,
3) e-kurs do laboratorium,
4) e-kurs do projektu,
5) e-kurs do seminarium.
 
§ 2
 
1. Kurs powinien być umieszczony w odpowiedniej strukturze katalogów kursów na platformie Moodle (wydział, kierunek).
2. Określona powinna być docelowa grupa studentów (studia stacjonarne, niestacjonarne, I, II, III stopnia).
2. Kurs powinien zawierać nazwę modułu i nazwę formy zajęć.
3. Kurs powinien zawierać:
1) elementy informacyjne, o charakterze wstępnym i organizacyjnym, dotyczące danej formy zajęć (tj. warunki przystąpienia do zajęć i ich zaliczenia, informacje wstępne dotyczące samodzielnej pracy studenta w ramach e-kursu i sposobu rozliczania pracy studenta w ramach e-kursu oraz sposobu rozliczania pracy studenta na platformie w postaci wpływu na zaliczenie zajęć i modułu).
2) elementy edukacyjne (tj. materiały wykładowe, materiały wykorzystywane na zajęciach i dodatkowe, instrukcje do zajęć laboratoryjnych, przykładowe zadania z rozwiązaniami, przykładowe prace studentów, linki do zasobów w Internecie i inne).
3) elementy weryfikacji wiedzy tj. quizy, testy, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykorzystujące mechanizmy losowości, zaimplementowane na platformie Moodle.
4) elementy komunikacyjne (narzędzia komunikacji nauczyciel – student tj. elektroniczne sprawozdania, narzędzia komunikacji i dyskusji np. fora dyskusyjne).
4. Pytania kontrolne pogrupowane w quizy oraz bloki zadań do samodzielnego rozwiązywania powinny być oceniane (punktowane przez system). Inne aktywności studenta (np. zapoznawanie się z instrukcjami do laboratoriów, przesłane e-sprawozdania) również powinny być punktowane przez system. Ogólna liczba punktów zgromadzonych przez studenta w czasie jego aktywności w e-kursie, powinna być uwzględniana w ramach warunków zaliczenia.
 
§ 3

Nagrody są przyznawane corocznie za przygotowanie e-kursu w poprzednim roku akademickim i mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych w następujących kategoriach:
nagroda I stopnia – indywidualna lub zespołowa,
nagroda II stopnia – indywidualna lub zespołowa.
nagroda III stopnia – indywidualna lub zespołowa.
 
§ 4

1. Nagroda ustalana jest w odniesieniu do maksymalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego obowiązującego na dzień 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym jest przyznawana.
2. Ustala się następującą wysokość nagród w poszczególnych kategoriach:
1) nagroda indywidualna:
I stopnia – do wysokości podwójnej stawki określonej w ust. 1;
II stopnia – do wysokości pojedynczej stawki określonej w ust. 1;
III stopnia – do wysokości połowy stawki określonej w ust. 1;
2) nagroda zespołowa:
I stopnia – do wysokości poczwórnej stawki określonej w ust. 1;
II stopnia – do wysokości podwójne stawki określonej w ust. 1;
III stopnia – do wysokości pojedynczej stawki określonej w ust. 1;
3. Nagroda zespołowa przyznawana jest zespołowi liczącemu nie więcej niż 10 członków. Udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu.
 
§ 5

1. Wnioski o przyznanie nagród rektora należy składać do dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Dziekani wydziałów i kierownicy jednostek pozawydziałowych przekazują zaopiniowane wnioski do prorektora ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w terminie do 15 listopada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
 
§ 6

Wnioski rozpatruje komisja pod przewodnictwem prorektora ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów oraz jeden przedstawiciel jednostek pozawydziałowych wskazanych przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej.
 
§ 7

Nagrody wypłacane są do końca roku, w którym nagroda została przyznana.
 

ZARZĄDZENIE NR 24
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 maja 2011 r.
znak R.0201-30/11

w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość


Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz na podstawie art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2011 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak     
ostatnia modyfikacja: 11.07.2011 r. 14742 odsłon