logo elf
logo PK
Główna / Przepisy prawne

Przepisy Prawne


ZARZĄDZENIE NR 10
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 marca 2012 r.
znak R.0201-15/12

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 3 Rektora PK z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz Zarządzenia nr 29 Rektora PK z dnia 2 czerwca 2011 r.


W związku z uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej nr 13/n/03/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zarządza się, co następuje:


§ 1

Traci moc Zarządzenie nr 3 Rektora PK z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej oraz zmieniające je Zarządzenie nr 29 Rektora PK z dnia 2 czerwca 2011 r.

§ 2


1. Jednocześnie informuję, iż Senat Politechniki Krakowskiej w dniu 23 marca 2012 r. uchwalił nowy „Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
2. Regulamin publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej jako załącznik do uchwały Senatu nr 13/n/03/2012.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

 


 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 kwietnia 2018 r.
nr 24/d/04/2018
 
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu
Na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Regulamin przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim za utworzenie e-kursu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 59/o/06/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i dotyczy wniosków o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursów w roku akademickim 2017/18 oraz w latach następnych.
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 51
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 lipca 2017 r.
znak R.0201-60/17
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 188, poz. 1347, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 24 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość.
§ 4
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
 
Prorektor ds. Kształcenie
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
      
ostatnia modyfikacja: 27.08.2018 r. 15414 odsłon