logo elf
logo PK
Główna / Przepisy prawne

Przepisy Prawne


ZARZĄDZENIE NR 3
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 stycznia 2010 r.
znak R.0201-7/10
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Dnia 25 stycznia 2010 r. zostało wydane Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej.

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 kwietnia 2018 r.
nr 24/d/04/2018
 
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu
Na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Regulamin przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim za utworzenie e-kursu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 59/o/06/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i dotyczy wniosków o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursów w roku akademickim 2017/18 oraz w latach następnych.
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 24
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 maja 2011 r.
znak R.0201-30/11

w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz na podstawie art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2011 r.
 
Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak     
ostatnia modyfikacja: 09.08.2018 r. 14941 odsłon