logo elf
logo PK
Główna / Przepisy prawne

Przepisy Prawne


ZARZĄDZENIE NR 10
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 marca 2012 r.
znak R.0201-15/12

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 3 Rektora PK z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz Zarządzenia nr 29 Rektora PK z dnia 2 czerwca 2011 r.


W związku z uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej nr 13/n/03/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zarządza się, co następuje:


§ 1

Traci moc Zarządzenie nr 3 Rektora PK z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej oraz zmieniające je Zarządzenie nr 29 Rektora PK z dnia 2 czerwca 2011 r.

§ 2


1. Jednocześnie informuję, iż Senat Politechniki Krakowskiej w dniu 23 marca 2012 r. uchwalił nowy „Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
2. Regulamin publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej jako załącznik do uchwały Senatu nr 13/n/03/2012.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

 


 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 września 2019 r.
nr 86/d/09/2019

 

w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania nagród
Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu

 

Na podstawie § 99 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., z późn. zm., postanawia się:
§ 1
W Regulaminie przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu, stanowiącym załącznik do uchwały nr 24/d/04/2018 Senatu z dnia 25 kwietnia 2018 r. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość nagród jest uzależniona od posiadanych przez PK środków finansowych na ten cel.
2. Ostateczną wysokość nagrody ustala Rektor PK.
3. Nagroda zespołowa przyznawana jest zespołowi liczącemu nie więcej niż 3 członków. Udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo we wniosku o przyznanie nagrody i być uzależniony od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu”.
§ 2
Tekst jednolity Regulamin przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim za utworzenie e-kursu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. i dotyczy wniosków o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursów w roku akademickim 2018/19, które będą składane po zakończeniu roku akademickiego w terminie do 15 listopada 2019 r.


Załącznik

 
 
 

 
 

      
ostatnia modyfikacja: 07.10.2019 r. 19167 odsłon